europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Informacja o projekcie:

EUROPART SP. Z O.O razem w Partnerem Projektu : Semperum S.C. z Katowic  z przyjemnością informuję że rozpoczęło realizację projektu pt. Akademia OZE (Akademia odnawialne źródła energii) dla branży budowlanej  oraz architektonicznej województwa Lubelskiego.

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uzasadnienie realizacji projektu:

 1. W 2011r(wg raportu UNEP, REN21) na całym świecie zanotowano aż 17% wzrost zielonych inwestycji, z czego w Polsce 2% a w województwie lubelskim0,007%.
 2. W województwie lubelskim na 1 miejscu znajdują się instalacje fotowoltaiczne (3%), wiatrowe (1%). Wg w/w raportów rynek OZE jest najszybciej rozwijającym się rynkiem pod względem technologicznym i inwestycyjnym a inwestycje w tym zakresie podnoszą poziom konkurencyjności międzynarodowej w regionie.
 3. Strategia Województwa Lubelskiego do 2020 r. zakłada podniesienie konkurencyjności firm co pomoże utrzymać się im na rynku. Na podstawie analizy sektora budownictwa widać, że wśród głównych determinant rozwojowych sektora powinno być m.in. wprowadzenie ekotechnologii.
 4. Nowa polityka energetyczna PL do 2030 r. stawia na uczestnictwo w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej i wdrożeniu jej głównych celów, do której należy m.in. poprawa efektywności energetycznej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii(OZE),w tym biopaliw oraz ograniczenie oddziaływania  na środowisko.
 5. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii jest jednym z celów Programu Rozwoju Energetyki dla WL (2009), jednocześnie wynika z założeń programu Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla województwa lubelskiego.

Problemem, do którego rozwiązania przyczyni się projekt jest potrzeba dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracowników branży budowlanej, w tym architektów do zmiany przepisów prawnych, trendów i procesów zmian, które wymuszają zmniejszenia zużycia energii na każdym etapie ich pracy projektowej, budowlanej.

Wśród Przedsiębiorstw, które zgłaszały Wnioskodawcy potrzebę wsparcia w zakresie przeszkolenia kadr w tematyce OZE i uzyskania kwalifikacji do zakładania instalacji energooszczędnych, przeważają problemy związane z brakiem kwalifikacji u pracowników, by sprostać zamówieniem i zleceniom prac budowlanych i projektowych w tym zakresie. Brak kwalifikacji z zakresu OZE powoduje niższe wpływy, mniej zleceń oraz zatrzymanie rozwoju przedsiębiorców i spadek konkurencyjności.
Spośród nich wybrano 10 mających największe potrzeby a zarazem potencjał rozwoju. Przeszkolonych  zostanie 30 osób.

Cel główny projektu:

Wzrost wiedzy i wyższe umiejętności w zakresie wdrażania i stosowania OZE w budownictwie do 03.2014 r. wśród 30 os (10K/20M) z 10 MSP woj. lubelskiego działających w sektorze budownictwa

Cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy z zakresu uregulowań prawnych, standardów dotycz. OZE, źródeł finansowania do 03.2014 r., wśród 30 pracowników z 10 MSP województwa lubelskiego działających w sektorze budownictwa
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania OZE w budownictwie, rodzajów urządzeń energooszczędnych do 03.2014 wśród 30 pracowników z 10 MSP WL d branży budowlanej
 • wzrost znajomości nt. źródeł energii odnawialnych i sposobów jej praktycznego wykorzystania w budownictwie do 03.2014 wśród 30 pracowników z 10 MSP WL branży budowlanej

Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowi 10 przedsiębiorstw sektora MSP (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej) działających na terenie woj. lubelskiego i ich 30 pracowników, którzy pracują lub zamieszkują na obszarze WL .Uczestnikami projektu będą pracownicy zg. z art. 2 KP, właściciele pełniący funkcje kierownicze i wspólnicy, prowadzący w firmie regularną działalność i czerpiący z niej korzyści finansowe.

Z każdego MSP w projekcie biorą udział osoby z kadry zarządzającej (właściciel) i pracownicy. Dla obu grup przewidziano szkolenia teoretyczno - praktyczne i dla grupy montażystów szkolenia praktyczne. każdy z UP weźmie udział w szkoleniu (96 lub 128 h).

Rekrutacja: otwarta ograniczona do pracowników wskazanych w projekcie firm.

Szkolenia

W ramach projektu realizowane zostaną dwa typy szkoleń:

 1. dla kadry zarządzającej i  właścicieli firm- szkolenia teoretyczno-praktyczne
 2. szkolenie dla montażystów: szkolenia teoretyczne +praktyczne z montażu instalacji solarnych

Elementem dodatkowym będzie wyjazd studyjny organizowany przez firmę Semperum S.C. do Katowic, mający na celu wdrożenie do praktycznych umiejętności instalowania systemów solarnych.

Szkolenia organizowane będą w trybie weekendowym (96 h; 5 zjazdów 2 dniowych + 1  zajęcia praktyczne wyjazdowe .

Program merytoryczne szkoleń:

MODUŁ I

Wprowadzenie do OZE: co to jest energia? ,przepisy prawne dotyczące energii odnawialnej, zasady bhp, stanowiska dozoru i eksploatacji urządzeń cieplnych i elektrycznych, instytucje  współfinansujące projekty (nfośigw  wfośigw) i in.

MODUŁ II

 1. Klimat na ziemi, klimat i pogoda, zmiany klimatyczne w Polsce i na świecie, efekt cieplarniany, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, normy prawne w energetyce, handel uprawnieniami, 
 2. Kolektory słoneczne: omówienie zagadnień dot. energii słonecznej, rodzaje kolektorów, budowa zestawu solarnego, omówienie programów wspomagających

MODUŁ III

 1. Kolektory słoneczne: dobór instalacji solarnej, film instruktażowy, rynek kolektorów słonecznych w Polsce, podsumowanie
 2. Fotowoltaika : promieniowanie i nasłonecznienie w Polsce i w Europie, energia ze źródeł fotowoltaicznych, omówienie budowy i zasad działania źródeł fotowoltaicznych, prawdy i mity nt. fotowoltaiki.

MODUŁ IV

 1. Pompy ciepła i geotermia: rodzaje pomp ciepła, działanie oraz opis rekuperatorów, systemy montażu, geotermia - skąd ciepło w ziemi, występowanie i podsumowanie
 2. Energia wiatru i wody: elektrownie wiatrowe- budowa i działanie, występowanie w Polsce i w Europie, elektrownie wodne budowa i działanie, lokalizacje w kraju, film instruktażowy o energii wiatru i wody

MODUŁ V

 1. Biomasa :regulacje dla producentów energii ze spalania, współspalania biomasy, zarządzanie ubocznymi produktami spalania, zasady organizacji procesów logistyki biomasy, badania nad procesem toryfikacji biomasy, konwersja kotłów pyłowych na kotły ze złożem fluidalnym, spalanie biomasy w kotłach fluidalnych
 2. Biogaz, biopaliwa :pojęcia, zasada działania spalarni biomasy, zastosowanie i czynnik ekonomiczny, możliwości wykorzystania naturalnych zasobów
 3. Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii /dla os. fizycznych, os. prawnych, omówienie przykładów wniosków/

MODUŁ VI

Zajęcia praktyczne wyjazdowe

Dla pracowników na stanowiskach robotniczych :

dodatkowe szkolenia praktyczne - 4 dni (4 x 8 h, 2 zjazdy weekendowe po 2 dni) z montażu systemów kolektorów słonecznych i pomp cieplnych, solarów.

Każdy z uczestników również  z doradztwa w tematyce szkolenia (1,5h /osobę) z trenerami, w zakresie stosowania różnych sposobów wykorzystania OZE we własnej działalności i kierunku dywersyfikacji usług w tym zakresie.

Uczestnikom  zapewnimy: wyżywienie, podręczniki, materiały szkoleniowe , doświadczonych trenerów .