europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu :

Grupy docelowe:
Grupę docelową projektu  stanowi min.  40 mikro przedsiębiorstw  ( zgodnie art.4 ust. z dn.02.07.2004 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej) prowadzących działalność w obszarze kluczowym dla Województwa Śląskiego  określonym w PRTWŚ na lata 2010-2020 tj. Technologia, Informacja i Telekomunikacja  (4.1;4.2;4. 3;4.4 zgodnie z tab.15 WPRTWŚ)(PKD-J.61;J.62;J.63;M. 71;M.74) działających na terenie województwa śląskiego oraz ich 100 pracowników.

Rekrutacja :
1. Rekrutacja  jest  otwarta i prowadzona w sposób ciągły(do momentu utworzenia ostatniej gr.) Dostęp do projektu będą miały zarówno kobiety jak i mężczyźni.  Rekrutacja odbywać się będzie w Biurze projektu na terenie województwa śląskiego, w oparciu o Regulamin Rekrutacji. Każde zgłoszenie ocenia i zatwierdza Komisja rekrutacyjna w skład której wejdą:  Koordynator projektu i Specjalista ds. rekrutacji i logistyki projektu.
2.Przedsięb.zainteresowane wydelegowaniem swoich prac. do udziału w proj. muszą dostarczyć do Biura projektu ( e-maliem, pocztą tradycyjną lub osobiście) dokumenty rekrutacyjne. Adres biura Projektu: ul. Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice. Dokumenty do pobrania w zakładce DO POBRANIA.
3.Proces rekrutacji składa się z 2 etapów:
-I etap rekrutacji -ocena formalna(ocena spełnia/nie spełnia) dokumentów rekrutacyjnych przedsiębiorcy. W przypadku nie spełnienia min.1kryterium wniosek zostanie  odrzucony.
Kryteria:
Kryterium dostępu :
miejsce działalności:

  • przedsiębiorstwo musi działaś na terenie woj. śląskiego
  • w przypadku osoby fizycznej pracują lub zamieszkują woj. śląskie
  • podmiot - posiada jednostkę organizacyjną w woj. śląskim

wielkość przedsiębiorstwa:-mikro przedsiębiorstwo,
branża- wg. PKD J.61;J.62;J.63;M.71;M.74,
forma zatrudnienia pracownika-umowa o  pracę, powołania, wyboru, mianowania
przedsiębiorstwo nie mogło przekroczyć progu de minimis (próg de minimis to  200 tys euro w ciągu ostatnich 2 lat)

dodatkowe kryteria:
osoby o niskich kwalifikacjach ,
poziom wiedzy/kompetencji/umiejętności z zakresu tematyki szkol.-brak(15pkt.),niski(10p kt),średni(5pkt.),wysoki(0pkt .)
Kryt. preferowane- kobiety (bezwarunkowe pierwszeństwo).

Zgłoszenia które zostaną pozytywnie zweryfikowane i otrzymają największą liczbę punków na I etapie, przejdą do II etapu -diagnoza potrzeb zawodowych  i szkoleniowych . Doradca skupi się na zasobie informacji ,jakich brakuje pracownikom, zachowaniach i nawykach oraz przekonaniach odnośnie tematu szkolenia, jakie powinni posiadać. Wyniki diagnozy pozwolą na formowanie grupy o  podobnych deficytach wiedzy, dzięki czemu oferowane wsparcie będzie stanowiło odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników. Diagnoza będzie prowadzona przez doradcę i lektora języka angielskiego (1h/os.),którzy dokonają analizy zgromadzonych danych. W przypadku tej samej liczby punktów decydująca będzie data i godzina wpływu dokumentów.