europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. 506 280 011

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu :

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie zgodna z zasadą równości szans. Dostęp do projektu będą miały zarówno kobiety jak i mężczyźni.  Rekrutacja odbywać się będzie w Biurze projektu na terenie województwa śląskiego, w oparciu o Regulamin Rekrutacji. Każde zgłoszenie ocenia i zatwierdza Komisja rekrutacyjna w skład której wejdą:  Koordynator projektu i Specjalista ds. rekrutacji i logistyki projektu.

2.Przedsiębsiębiorstwa zainteresowane wydelegowaniem swoich prac. do udziału w projekcie muszą dostarczyć do Biura projektu ( e-mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście) dokumenty rekrutacyjne. Adres biura Projektu: ul. Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice. Dokumenty do pobrania w zakładce DO POBRANIA

3. Proces rekrutacji składa się z 2 etapów:

I ETAP REKRUTACJI -ocena formalna (ocena spełnia/nie spełnia) dokumentów rekrutacyjnych przedsiębiorcy. W przypadku nie spełnienia min.1kryterium wniosek zostanie  odrzucony.

Kryteria:
Kryterium dostępu : miejsce działalności:

 • przedsiębiorstwo musi działaś na terenie woj. śląskiego
 • w przypadku osoby fizycznej pracują lub zamieszkują woj. śląskie
 • podmiot - posiada jednostkę organizacyjną w woj. śląskim
 • wielkość przedsiębiorstwa:-mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo;
 • branża- wg. PKD F.41-43, M.74.1, M72, 12 Z
 • forma zatrudnienia pracownika-umowa o  pracę, powołania, wyboru, mianowania
 • przedsiębiorstwo nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • przedsiębiorstwo nieznajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • przedsiębiorstwa, które nie przekroczyły progu skorzystania z pomocy de minimis (200 tys. Euro w ciągu ostatnich dwóch lat).

Kryterium punktowane:

 • przedsiębiorstwo spoza podregionu katowickiego (10 punktów)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (20 punktów)
 • Kobiety zgłaszające się do projektu mają bezwarunkowe pierwszeństwo

Zgłoszenia które zostaną pozytywnie zweryfikowane i otrzymają największą liczbę punków na I etapie, przejdą do II etapu -diagnozy potrzeb szkoleniowych za pomocą testów wiedzy (1 h/ 1 osoba) przeprowadzonej przez doradcę zawodowego. Diagnoza ma na celu wybór poziomu zaawansowania szkoleniowego dla uczestników i adaptację programu szkoleniowego.