europart grupa


Biura regionalne:
Włodawa ul. Jana Pawła II 13

ul. Sławinkowska 6c/ 2, 20-810 Lublin
kom. 510159131
tel. (81) 465 23 82, (81) 445 82 36

e-mail: biuro@europart.wlodawa.pl

Biuro czynne:
pn. - pt. godz. 8.00 - 16.00

Informacja o projekcie:

Projekt „Efektywność energetyczna w MMŚP”

Projekt ”Efektywność energetyczna MMSP” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projektodawca – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Wykonawca – WYG Consulting Sp. z o.o.

Szkolenia bezpłatne finansowane przez Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego
(pomoc de minimis)

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności proekologicznej w przedsiębiorstwach

Cele szczegółowe:

  1. podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie efektywności energetycznej przez kadrę zarządzającą;
  2. Opracowanie i przyjęcie do realizacji PLANÓW DZIAŁAŃ;
  3. Wzrost stopnia świadomości uczestników szkoleń w zakresie zasady równości płci i poprawa ich postaw w tym zakresie

Grupa docelowa – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) z siedzibą w RP oraz ich pracownicy (tylko KADRA ZARZĄDZAJĄCA), w tym właściciele-przedsiębiorcy.

Warunki uczestnictwa:

Beneficjentami doradztw i szkoleń mogą być wyłącznie:
- mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie, którzy posiadają siedzibę na terenie RP oraz wypełniły poprawnie dokumenty rekrutacyjne i zostali zakwalifikowani do projektu.
Uczestnikami doradztwa i szkoleń mogą być wyłącznie:
            -pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,
-właściciele pełniący funkcje kierownicze,
-wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w       
przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe – ale 
muszą być kadrą zarządzającą
(patrz wybór w Formularzu zgłoszeniowym)

ŚCIEŻKA UDZIAŁU FIRMY W PROJEKCIE

1. ZAKWALIFIKOWANIE FIRMY
(kluczowe jest prawidłowe przyporządkowanie firmy do sektora MMSP; podpisanie umowy na doradztwo-ANALIZA)
2. DORADZTWO – ANALIZA
 efekt: ANALIZA potrzeb firmy w zakresie efektywności energet.
efekt: określenie pożądanych działań proekologicznych
efekt: wytypowanie kto z kadry zarządzającej weźmie udział w    dalszej ścieżce (sz+d) oraz ile godzin będzie przeznaczonych  na dalsze doradztwo; podpisanie umowy (SZKOLENIE ORAZ DORADZTWO-PLAN DZIAŁANIA)
3.  SZKOLENIE             
efekt: podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności  oraz zdanie EGZAMINU
DORADZTWO – PLAN DZIAŁANIA
efekt: opracowanie PLANU DZIAŁANIA
efekt:  przyjęcie do wdrożenia PLANU DZIAŁANIA

Udział firmy w projekcie składa się z trzech etapów:

  1. Analiza potrzeb firmy w zakresie efektywności energetycznej – średnio 8 godzin doradztwa na firmę.
  2. Szkolenie z zakresu efektywności energetycznej – każda firma deleguje 2 osoby na szkolenie. Szkolenie obejmuje 4 dni (grupy od 12 do 18 osób), czyli łącznie 32 godziny zajęć w formule

-2 zjazdy po 2 dni, razem 4 dni szkolenia lub
-1 zjazd 4 dniowy (np. czwartek, piątek, sobota, niedziela).

Szkolenie pozwoli uczestnikom pozyskać wiedzę na temat możliwych do wdrożenia działań ograniczających zużycie energii ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:
a) Jak zarządzać kosztami energii elektrycznej w obiekcie
b) Wpływ sposobu użytkowania energii elektrycznej w obiekcie na wielkość jej zużycia
c) Jak oszczędzać energię na ogrzewanie / chłodzenie / wentylację obiektu - bryła budynku / hali przemysłowej, wewnętrzne sieci ciepłownicze
d) Jak poprawić efektywność  użytkowania energii w silnikach / napędach
e) Jak oszczędzać energię w systemie sprężonego powietrza
f) Jak oszczędzać energię na oświetlenie
g) Jak przeprowadzać diagnostykę zużycia energii opartą na obiektywnych metodach pomiarowych
h) Monitorowanie zużycia energii oraz System Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2012

  1. Doradztwo prowadzące do opracowania i przyjęcia do realizacji planów wdrażania konkretnych działań proekologicznych (Planów Działań) – dotyczących oprócz efektywności energetycznej także wszystkie działania proekologicznych jakie zostaną zaplanowane dla danej firmy i zgodnych z wymogami PARP. Doradztwo nastąpi po zakończeniu szkoleń dla danej firmy, w siedzibie firmy, a liczba godzin zostanie ustalona w Analizie na podstawie potrzeb konkretnej firmy (średnio będzie to 20 godzin na firmę w zależności od wielkości). Efektem doradztwa będzie przyjęcie przez firmę Planu Działań do realizacji.